പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു.
ഓണക്കോടി
നാലമ്പല ദർശന യാത്ര
ആശയവിനിമയം; സംഘടനയിലും കുടുംബത്തിലും
ആടാം പാടാം കളിയാടാം : ഉപസഭ കുടുംബസംഗമം നടന്നു.
സ്മാർട്ട് ഫോൺ
ഡയപ്പർ എത്തിച്ചു നൽകി
ഡയപ്പർ വാങ്ങി നൽകി