പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു.
ആദരിച്ചു
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭയുടെ കുടുംബസംഗമം
ഉപസഭ നിർവാഹകസമിതി യോഗം ചേർന്നു