പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു.
ഓണക്കോടി
ആടാം പാടാം കളിയാടാം : ഉപസഭ കുടുംബസംഗമം നടന്നു.