പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു.
ഓണക്കോടി
ഡയപ്പർ എത്തിച്ചു നൽകി