ആതുരശുശ്രൂഷ നിധി സഹായം കൈമാറി
ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു.
തിരുവാതിര സംഘടിപ്പിച്ചു
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭയുടെ ഭജന
ഏരിയ മീറ്റിംഗ്
ശിശുദിനം ആചരിച്ചു.
പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു.
ആദരിച്ചു
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭയുടെ കുടുംബസംഗമം