ഏരിയ മീറ്റിംഗ്
ഉപസഭ നിർവാഹകസമിതി യോഗം ചേർന്നു
സത്യപ്രതിജ്ഞ