ശിശുദിനം ആചരിച്ചു.
ആദരിച്ചു
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭയുടെ കുടുംബസംഗമം
ആശയവിനിമയം; സംഘടനയിലും കുടുംബത്തിലും
വിദ്യാപുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു.
ആടാം പാടാം കളിയാടാം : ഉപസഭ കുടുംബസംഗമം നടന്നു.