ആതുരശുശ്രൂഷ നിധി സഹായം കൈമാറി
പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു.
ആതുര ശുശ്രൂഷാ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു