ആതുരശുശ്രൂഷ നിധി സഹായം കൈമാറി
പോതിച്ചോറ് വിതരണം
ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു.
തിരുവാതിര സംഘടിപ്പിച്ചു
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭയുടെ ഭജന
“തുമ്പപ്പൂവ് 2023” ൻറെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്
ഏരിയ മീറ്റിംഗ്
ശിശുദിനം ആചരിച്ചു.
പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്തു.