ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു.
“തുമ്പപ്പൂവ് 2023” ൻറെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ്