ഉപസഭ ഭാരവാഹികൾ

ഡോ. മാധവൻ നമ്പൂതിരി
പ്രസിഡന്റ്

നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

രാജേഷ് കിഴക്കില്ലം
സെക്രട്ടറി

ഹരികുമാർ
ജോ. സെക്രട്ടറി

ബിനു വാരണക്കോട്
ട്രഷറർ

ഉപസഭ വനിതാസഭ ഭാരവാഹികൾ

മായാദേവി
വനിതാസഭ പ്രസിഡന്റ്

മഞ്ജു ബിജുകുമാർ
വനിതാസഭ സെക്രട്ടറി

അമ്പിളി പ്രദീപ്
വനിതാസഭ ട്രഷറർ

ഉപസഭ യുവജനസഭ ഭാരവാഹികൾ

നാരായണൻ പോറ്റി
യുവജനസഭ പ്രസിഡന്റ്

അഭിജിത്
യുവജനസഭ സെക്രട്ടറി

കൃഷ്ണപ്രസാദ്‌
യുവജനസഭ ട്രഷറർ