മേൽവിലാസം: ഉപസഭ മന്ദിരം, താഴെമഠം, തോട്ടയ്ക്കാട്, കല്ലമ്പലം
മെയിൽ: info@yksattingal.in

മാധവൻ നമ്പൂതിരി (പ്രസിഡന്റ്)7736569713
രാജേഷ് കുമാർ (സെക്രട്ടറി)8075106923
നാരായണൻ നമ്പൂതിരി (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്)6282844195
നാരായണൻ പോറ്റി (യുവജനസഭ പ്രസിഡന്റ്)9947970588
അഭിജിത് (യുവജനസഭ സെക്രട്ടറി)7356062941
പ്രസാദ് വട്ടപ്പറമ്പ് (ഐ.ടി സെൽ)8089156040